البحث العلمي 21-04-2024

Avis aux étudiant L3 Maths : Cartes d'identité nationale

 

Avis aux étudiant L3 Maths : Cartes d'identité nationale 

Nous informons les étudiants dans la liste ci-dessous, qu'ils sont invités à déposer une photocopie de la carte d'identité nationale au niveau de la scolarité le plutôt possible. 

 

Matricule Nom Prénoms D.N. État
1 202037011690 ABBES WAFAA MANEL 20/03/2001 N
2 202037012765 ABDELLAOUI FATIMA ZOHRA 08/12/2002 N
5 202037021335 AHMED AMMAR MERIEM 03/07/2002 N
6 202037011598 AYAD NADIA HAFSSA 01/07/2002 N
9 202037015345 BEKHTI BADIS YOUNES 10/07/2002 N
12 12127010209 BENCHAIB Hidayat 03/03/1994 N
14 202037018399 BENNACER ANISSA 17/07/2002 N
15 202037017820 BENSABER FATIMA ZOHRA 10/04/2002 N
16 212137022369 BENSABER NASSIMA  27/03/2003 N
20 202037014250 BOUCHMA KHOULOUD 06/12/2002 N
24 202037017835 DEDDOUCHE HADJER 11/08/2002 N
25 202037017131 DJEDOUI AMINA 17/03/2002 N
28 202037020966 DRAOUI TAHA EYMEN ANISS 04/03/2002 N
29 202037011685 FARSI WISSAL  03/03/2002 N
32 202037011404 HENNI FARAH 19/07/2002 N